btgatt_srvc_id_t مرجع ساختار

btgatt_srvc_id_t مرجع ساختار

#include < bt_gatt_types.h >

فیلدهای داده

btgatt_gatt_id_t شناسه
uint8_t is_primary

توصیف همراه با جزئیات

شناسه خدمات گات نوع سرویس (اولیه/ثانویه) را نیز مشخص می کند.

تعریف در خط 40 فایل bt_gatt_types.h .

مستندات میدانی

btgatt_gatt_id_t شناسه

تعریف در خط 42 فایل bt_gatt_types.h .

uint8_t is_primary است

تعریف در خط 43 فایل bt_gatt_types.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: