btgatt_callbacks_t مرجع ساختار

btgatt_callbacks_t مرجع ساختار

#include < bt_gatt.h >

فیلدهای داده

اندازه_t اندازه
const btgatt_client_callbacks_t * مشتری
const btgatt_server_callbacks_t * سرور

توصیف همراه با جزئیات

تماس های BT-GATT

تعریف در خط 28 فایل bt_gatt.h .

مستندات میدانی

const btgatt_client_callbacks_t * کلاینت

تماس های مشتری گات

تعریف در خط 33 فایل bt_gatt.h .

const btgatt_server_callbacks_t * سرور

تماس های سرور گات

تعریف در خط 36 فایل bt_gatt.h .

اندازه_t اندازه

تنظیم روی sizeof(btgatt_callbacks_t)

تعریف در خط 30 فایل bt_gatt.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ bt_gatt.h