مرجع ساختار btav_interface_t

مرجع ساختار btav_interface_t

#include < bt_av.h >

فیلدهای داده

اندازه_t اندازه
bt_status_t (* init )( btav_callbacks_t *callbacks)
bt_status_t (* اتصال )(bt_bdaddr_t *bd_addr)
bt_status_t (* قطع اتصال )(bt_bdaddr_t *bd_addr)
خالی(* پاکسازی ) (باطل)
خالی(* set_audio_focus_state )(int focus_state)
خالی(* set_audio_track_gain )(افزایش شناور)

توصیف همراه با جزئیات

توجه داشته باشید:

  1. AVRCP 1.0 در ابتدا باید پشتیبانی شود. دستورات عبور AVRCP باید به صورت داخلی از طریق uinput مدیریت شوند
  2. مسیر داده A2DP باید از طریق یک لوله سوکت بین کتابخانه AudioFlinger android_audio_hw و پشته بلوتوث اداره شود. رابط استاندارد BT-AV را نشان می دهد. برای هر دو رابط منبع A2DP و سینک استفاده می شود.

تعریف در خط 82 فایل bt_av.h .

مستندات میدانی

void(* پاکسازی)(باطل)

رابط را می بندد.

تعریف در خط 98 فایل bt_av.h .

bt_status_t (* connect)(bt_bdaddr_t *bd_addr)

اتصال به هدست

تعریف در خط 92 فایل bt_av.h .

bt_status_t (* قطع ارتباط)(bt_bdaddr_t *bd_addr)

قطع اتصال از هدست

تعریف در خط 95 فایل bt_av.h .

bt_status_t (* init) ( btav_callbacks_t *callbacks)

تماس های BtAv را ثبت کنید

تعریف در خط 89 فایل bt_av.h .

void(* set_audio_focus_state)(int focus_state)

حالت فوکوس صوتی را ارسال می کند.

تعریف در خط 101 فایل bt_av.h .

void(* set_audio_track_gain)(float gain)

بهره آهنگ صوتی را تنظیم می کند.

تعریف در خط 104 فایل bt_av.h .

اندازه_t اندازه

تنظیم روی sizeof(btav_interface_t)

تعریف در خط 85 فایل bt_av.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ bt_av.h