bt_remote_version_t مرجع ساختار

bt_remote_version_t مرجع ساختار

#include < bluetooth.h >

فیلدهای داده

بین المللی نسخه
بین المللی sub_ver
بین المللی سازنده

توصیف همراه با جزئیات

اطلاعات نسخه بلوتوث از راه دور

تعریف در خط 145 فایل bluetooth.h .

مستندات میدانی

سازنده بین المللی

تعریف در خط 149 فایل bluetooth.h .

int sub_ver

تعریف در خط 148 فایل bluetooth.h .

نسخه int

تعریف در خط 147 فایل bluetooth.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: