bt_property_t مرجع ساختار

bt_property_t مرجع ساختار

#include < bluetooth.h >

فیلدهای داده

bt_property_type_t نوع
بین المللی لن
خالی * val

توصیف همراه با جزئیات

ساختار داده ویژگی آداپتور بلوتوث

تعریف در خط 260 فایل bluetooth.h .

مستندات میدانی

int len

تعریف در خط 263 فایل bluetooth.h .

تعریف در خط 262 فایل bluetooth.h .

باطل * val

تعریف در خط 264 فایل bluetooth.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: