bt_os_callouts_t مرجع ساختار

bt_os_callouts_t مرجع ساختار

#include < bluetooth.h >

فیلدهای داده

اندازه_t اندازه
set_wake_alarm_callout تنظیم_بیداری_زنگ
purchase_wake_lock_callout buy_wake_lock
release_wake_lock_callout release_wake_lock

توصیف همراه با جزئیات

مجموعه ای از توابع مورد نیاز بلودروید برای تنظیم زنگ هشدار و گرفتن ویک قفل. این ساختار از طریق |set_os_callouts| به پشته منتقل می شود تابع در |bt_interface_t|.

تعریف در خط 427 فایل bluetooth.h .

مستندات میدانی

purchase_wake_lock_callout purchase_wake_lock

تعریف در خط 432 فایل bluetooth.h .

release_wake_lock_callout release_wake_lock

تعریف در خط 433 فایل bluetooth.h .

تعریف در خط 431 فایل bluetooth.h .

اندازه_t اندازه

تعریف در خط 429 فایل bluetooth.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: