bt_callbacks_t مرجع ساختار

bt_callbacks_t مرجع ساختار

#include < bluetooth.h >

فیلدهای داده

اندازه_t اندازه
adapter_state_changed_callback adapter_state_changed_cb
adapter_properties_callback adapter_properties_cb
remote_device_properties_callback remote_device_properties_cb
device_found_callback device_found_cb
Discovery_state_changed_callback Discovery_state_changed_cb
pin_request_callback pin_request_cb
ssp_request_callback ssp_request_cb
bond_state_changed_callback bond_state_changed_cb
acl_state_changed_callback acl_state_changed_cb
callback_thread_event thread_evt_cb
dut_mode_recv_callback dut_mode_recv_cb
le_test_mode_callback le_test_mode_cb
Energy_info_callback Energy_info_cb

توصیف همراه با جزئیات

TODO: اضافه کردن تماس برای پیوند بالا/پایین و سایر اعلان‌ها/تماس‌های عمومی ساختار پاسخ به تماس بلوتوث DM.

تعریف در خط 400 فایل bluetooth.h .

مستندات میدانی

acl_state_changed_callback acl_state_changed_cb

تعریف در خط 411 فایل bluetooth.h .

adapter_properties_callback adapter_properties_cb

تعریف در خط 404 فایل bluetooth.h .

adapter_state_changed_callback adapter_state_changed_cb

تعریف در خط 403 فایل bluetooth.h .

bond_state_changed_callback bond_state_changed_cb

تعریف در خط 410 فایل bluetooth.h .

device_found_callback device_found_cb

تعریف در خط 406 فایل bluetooth.h .

discovery_state_changed_callback discovery_state_changed_cb

تعریف در خط 407 فایل bluetooth.h .

dut_mode_recv_callback dut_mode_recv_cb

تعریف در خط 413 فایل bluetooth.h .

Energy_info_callback energy_info_cb

تعریف در خط 415 فایل bluetooth.h .

le_test_mode_callback le_test_mode_cb

تعریف در خط 414 فایل bluetooth.h .

pin_request_callback pin_request_cb

تعریف در خط 408 فایل bluetooth.h .

remote_device_properties_callback remote_device_properties_cb

تعریف در خط 405 فایل bluetooth.h .

اندازه_t اندازه

روی sizeof (bt_callbacks_t) تنظیم کنید

تعریف در خط 402 فایل bluetooth.h .

ssp_request_callback ssp_request_cb

تعریف در خط 409 فایل bluetooth.h .

callback_thread_event thread_evt_cb

تعریف در خط 412 فایل bluetooth.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
،

bt_callbacks_t مرجع ساختار

bt_callbacks_t مرجع ساختار

#include < bluetooth.h >

فیلدهای داده

اندازه_t اندازه
adapter_state_changed_callback adapter_state_changed_cb
adapter_properties_callback adapter_properties_cb
remote_device_properties_callback remote_device_properties_cb
device_found_callback device_found_cb
Discovery_state_changed_callback Discovery_state_changed_cb
pin_request_callback pin_request_cb
ssp_request_callback ssp_request_cb
bond_state_changed_callback bond_state_changed_cb
acl_state_changed_callback acl_state_changed_cb
callback_thread_event thread_evt_cb
dut_mode_recv_callback dut_mode_recv_cb
le_test_mode_callback le_test_mode_cb
Energy_info_callback Energy_info_cb

توصیف همراه با جزئیات

TODO: اضافه کردن تماس برای پیوند بالا/پایین و سایر اعلان‌ها/تماس‌های عمومی ساختار پاسخ به تماس بلوتوث DM.

تعریف در خط 400 فایل bluetooth.h .

مستندات میدانی

acl_state_changed_callback acl_state_changed_cb

تعریف در خط 411 فایل bluetooth.h .

adapter_properties_callback adapter_properties_cb

تعریف در خط 404 فایل bluetooth.h .

adapter_state_changed_callback adapter_state_changed_cb

تعریف در خط 403 فایل bluetooth.h .

bond_state_changed_callback bond_state_changed_cb

تعریف در خط 410 فایل bluetooth.h .

device_found_callback device_found_cb

تعریف در خط 406 فایل bluetooth.h .

discovery_state_changed_callback discovery_state_changed_cb

تعریف در خط 407 فایل bluetooth.h .

dut_mode_recv_callback dut_mode_recv_cb

تعریف در خط 413 فایل bluetooth.h .

Energy_info_callback energy_info_cb

تعریف در خط 415 فایل bluetooth.h .

le_test_mode_callback le_test_mode_cb

تعریف در خط 414 فایل bluetooth.h .

pin_request_callback pin_request_cb

تعریف در خط 408 فایل bluetooth.h .

remote_device_properties_callback remote_device_properties_cb

تعریف در خط 405 فایل bluetooth.h .

اندازه_t اندازه

روی sizeof (bt_callbacks_t) تنظیم کنید

تعریف در خط 402 فایل bluetooth.h .

ssp_request_callback ssp_request_cb

تعریف در خط 409 فایل bluetooth.h .

callback_thread_event thread_evt_cb

تعریف در خط 412 فایل bluetooth.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: