مرجع ساختار audio_effect_library_s

مرجع ساختار audio_effect_library_s

#include < audio_effect.h >

فیلدهای داده

uint32_t برچسب زدن
uint32_t نسخه
کاراکتر const * نام
کاراکتر const * مجری
int32_t(* create_effect )(const effect_uuid_t *uuid، int32_t sessionId، int32_t ioId، effect_handle_t *pHandle)
int32_t(* release_effect )( effect_handle_t handle)
int32_t(* get_descriptor )(const effect_uuid_t *uuid، effect_descriptor_t *pDescriptor)

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 920 فایل audio_effect.h .

مستندات میدانی

int32_t(* create_effect)(const effect_uuid_t *uuid، int32_t sessionId، int32_t ioId، effect_handle_t *pHandle)

تعریف در خط 960 فایل audio_effect.h .

int32_t(* get_descriptor)(const effect_uuid_t *uuid، effect_descriptor_t *pDescriptor)

تعریف در خط 1002 فایل audio_effect.h .

const char* پیاده کننده

تعریف در خط 928 فایل audio_effect.h .

const char* نام

تعریف در خط 926 فایل audio_effect.h .

int32_t(* release_effect)( effect_handle_t handle)

تعریف در خط 982 فایل audio_effect.h .

برچسب uint32_t

تعریف در خط 922 فایل audio_effect.h .

نسخه uint32_t

تعریف در خط 924 فایل audio_effect.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
،

مرجع ساختار audio_effect_library_s

مرجع ساختار audio_effect_library_s

#include < audio_effect.h >

فیلدهای داده

uint32_t برچسب زدن
uint32_t نسخه
کاراکتر const * نام
کاراکتر const * مجری
int32_t(* create_effect )(const effect_uuid_t *uuid، int32_t sessionId، int32_t ioId، effect_handle_t *pHandle)
int32_t(* release_effect )( effect_handle_t handle)
int32_t(* get_descriptor )(const effect_uuid_t *uuid، effect_descriptor_t *pDescriptor)

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 920 فایل audio_effect.h .

مستندات میدانی

int32_t(* create_effect)(const effect_uuid_t *uuid، int32_t sessionId، int32_t ioId، effect_handle_t *pHandle)

تعریف در خط 960 فایل audio_effect.h .

int32_t(* get_descriptor)(const effect_uuid_t *uuid، effect_descriptor_t *pDescriptor)

تعریف در خط 1002 فایل audio_effect.h .

const char* پیاده کننده

تعریف در خط 928 فایل audio_effect.h .

const char* نام

تعریف در خط 926 فایل audio_effect.h .

int32_t(* release_effect)( effect_handle_t handle)

تعریف در خط 982 فایل audio_effect.h .

برچسب uint32_t

تعریف در خط 922 فایل audio_effect.h .

نسخه uint32_t

تعریف در خط 924 فایل audio_effect.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: