مرجع ساختار audio_buffer_s

مرجع ساختار audio_buffer_s

#include < audio_effect.h >

فیلدهای داده

اندازه_t تعداد فریم
اتحاد. اتصال {
خالی * خام
int32_t * s32
int16_t * s16
uint8_t * u8
};

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 779 فایل audio_effect.h .

مستندات میدانی

اتحاد. اتصال { ... }
size_t تعداد فریم

تعریف در خط 780 فایل audio_effect.h .

خالی* خام

تعریف در خط 782 فایل audio_effect.h .

int16_t* s16

تعریف در خط 784 فایل audio_effect.h .

int32_t* s32

تعریف در خط 783 فایل audio_effect.h .

uint8_t* u8

تعریف در خط 785 فایل audio_effect.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: