مرجع اضافی_info_event_t ساختار

مرجع اضافی_info_event_t ساختار

#include < sensors.h >

فیلدهای داده

int32_t نوع
int32_t سریال
اتحاد. اتصال {
int32_t data_int32 [14]
float data_float [14]
};

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 970 فایل sensors.h .

مستندات میدانی

اتحاد. اتصال { ... }
float data_float[14]

تعریف در خط 976 فایل sensors.h .

int32_t data_int32[14]

تعریف فایل sensors.h در خط 975 .

سریال int32_t

تعریف در خط 972 فایل sensors.h .

نوع int32_t

تعریف در خط 971 فایل sensors.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ sensors.h