مرجع ساختار GpsStatus

مرجع ساختار GpsStatus

#include < gps.h >

فیلدهای داده

اندازه_t اندازه
GpsStatusValue وضعیت

توصیف همراه با جزئیات

نشان دهنده وضعیت است.

تعریف در خط 551 فایل gps.h.

مستندات میدانی

اندازه_t اندازه

تنظیم روی sizeof (GpsStatus)

تعریف در خط 553 فایل gps.h.

وضعیت GpsStatusValue

تعریف در خط 554 فایل gps.h.


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h