مرجع ساختار GpsNavigationMessageCallbacks

مرجع ساختار GpsNavigationMessageCallbacks

#include < gps.h >

فیلدهای داده

اندازه_t اندازه
gps_navigation_message_callback navigation_message_callback
gnss_navigation_message_callback gnss_navigation_message_callback

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 2143 فایل gps.h.

مستندات میدانی

gnss_navigation_message_callback gnss_navigation_message_callback

تعریف در خط 2147 فایل gps.h.

gps_navigation_message_callback navigation_message_callback

تعریف در خط 2146 فایل gps.h.

اندازه_t اندازه

تنظیم روی sizeof (GpsNavigationMessageCallbacks)

تعریف در خط 2145 فایل gps.h.


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h