مرجع ساختار GpsMeasurementCallbacks

مرجع ساختار GpsMeasurementCallbacks

#include < gps.h >

فیلدهای داده

اندازه_t اندازه
gps_measurement_callback masament_callback
gnss_measurement_callback gnss_measurement_callback

توصیف همراه با جزئیات

تعریف فایل gps.h در خط 1968 .

مستندات میدانی

gnss_measurement_callback gnss_measurement_callback

تعریف فایل gps.h در خط 1972 .

gps_measurement_callback measurement_callback

تعریف فایل gps.h در خط 1971 .

اندازه_t اندازه

تنظیم روی sizeof (GpsMeasurementCallbacks)

تعریف فایل gps.h در خط 1970 .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h
،

مرجع ساختار GpsMeasurementCallbacks

مرجع ساختار GpsMeasurementCallbacks

#include < gps.h >

فیلدهای داده

اندازه_t اندازه
gps_measurement_callback masament_callback
gnss_measurement_callback gnss_measurement_callback

توصیف همراه با جزئیات

تعریف فایل gps.h در خط 1968 .

مستندات میدانی

gnss_measurement_callback gnss_measurement_callback

تعریف فایل gps.h در خط 1972 .

gps_measurement_callback measurement_callback

تعریف فایل gps.h در خط 1971 .

اندازه_t اندازه

تنظیم روی sizeof (GpsMeasurementCallbacks)

تعریف فایل gps.h در خط 1970 .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h