مرجع ساختار GpsGeofenceCallbacks

مرجع ساختار GpsGeofenceCallbacks

#include < gps.h >

فیلدهای داده

gps_geofence_transition_callback geofence_transition_callback
gps_geofence_status_callback geofence_status_callback
gps_geofence_add_callback geofence_add_callback
gps_geofence_remove_callback geofence_remove_callback
gps_geofence_pause_callback geofence_pause_callback
gps_geofence_resume_callback geofence_resume_callback
gps_create_thread create_thread_cb

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 1350 فایل gps.h.

مستندات میدانی

gps_create_thread create_thread_cb

تعریف در خط 1357 فایل gps.h.

gps_geofence_add_callback geofence_add_callback

تعریف در خط 1353 فایل gps.h.

gps_geofence_pause_callback geofence_pause_callback

تعریف در خط 1355 فایل gps.h.

gps_geofence_remove_callback geofence_remove_callback

تعریف در خط 1354 فایل gps.h.

gps_geofence_resume_callback geofence_resume_callback

تعریف در خط 1356 فایل gps.h.

gps_geofence_status_callback geofence_status_callback

تعریف در خط 1352 فایل gps.h.

gps_geofence_transition_callback geofence_transition_callback

تعریف در خط 1351 فایل gps.h.


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h
،

مرجع ساختار GpsGeofenceCallbacks

مرجع ساختار GpsGeofenceCallbacks

#include < gps.h >

فیلدهای داده

gps_geofence_transition_callback geofence_transition_callback
gps_geofence_status_callback geofence_status_callback
gps_geofence_add_callback geofence_add_callback
gps_geofence_remove_callback geofence_remove_callback
gps_geofence_pause_callback geofence_pause_callback
gps_geofence_resume_callback geofence_resume_callback
gps_create_thread create_thread_cb

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 1350 فایل gps.h.

مستندات میدانی

gps_create_thread create_thread_cb

تعریف در خط 1357 فایل gps.h.

gps_geofence_add_callback geofence_add_callback

تعریف در خط 1353 فایل gps.h.

gps_geofence_pause_callback geofence_pause_callback

تعریف در خط 1355 فایل gps.h.

gps_geofence_remove_callback geofence_remove_callback

تعریف در خط 1354 فایل gps.h.

gps_geofence_resume_callback geofence_resume_callback

تعریف در خط 1356 فایل gps.h.

gps_geofence_status_callback geofence_status_callback

تعریف در خط 1352 فایل gps.h.

gps_geofence_transition_callback geofence_transition_callback

تعریف در خط 1351 فایل gps.h.


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h
،

مرجع ساختار GpsGeofenceCallbacks

مرجع ساختار GpsGeofenceCallbacks

#include < gps.h >

فیلدهای داده

gps_geofence_transition_callback geofence_transition_callback
gps_geofence_status_callback geofence_status_callback
gps_geofence_add_callback geofence_add_callback
gps_geofence_remove_callback geofence_remove_callback
gps_geofence_pause_callback geofence_pause_callback
gps_geofence_resume_callback geofence_resume_callback
gps_create_thread create_thread_cb

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 1350 فایل gps.h.

مستندات میدانی

gps_create_thread create_thread_cb

تعریف در خط 1357 فایل gps.h.

gps_geofence_add_callback geofence_add_callback

تعریف در خط 1353 فایل gps.h.

gps_geofence_pause_callback geofence_pause_callback

تعریف در خط 1355 فایل gps.h.

gps_geofence_remove_callback geofence_remove_callback

تعریف در خط 1354 فایل gps.h.

gps_geofence_resume_callback geofence_resume_callback

تعریف در خط 1356 فایل gps.h.

gps_geofence_status_callback geofence_status_callback

تعریف در خط 1352 فایل gps.h.

gps_geofence_transition_callback geofence_transition_callback

تعریف در خط 1351 فایل gps.h.


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h
،

مرجع ساختار GpsGeofenceCallbacks

مرجع ساختار GpsGeofenceCallbacks

#include < gps.h >

فیلدهای داده

gps_geofence_transition_callback geofence_transition_callback
gps_geofence_status_callback geofence_status_callback
gps_geofence_add_callback geofence_add_callback
gps_geofence_remove_callback geofence_remove_callback
gps_geofence_pause_callback geofence_pause_callback
gps_geofence_resume_callback geofence_resume_callback
gps_create_thread create_thread_cb

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 1350 فایل gps.h.

مستندات میدانی

gps_create_thread create_thread_cb

تعریف در خط 1357 فایل gps.h.

gps_geofence_add_callback geofence_add_callback

تعریف در خط 1353 فایل gps.h.

gps_geofence_pause_callback geofence_pause_callback

تعریف در خط 1355 فایل gps.h.

gps_geofence_remove_callback geofence_remove_callback

تعریف در خط 1354 فایل gps.h.

gps_geofence_resume_callback geofence_resume_callback

تعریف در خط 1356 فایل gps.h.

gps_geofence_status_callback geofence_status_callback

تعریف در خط 1352 فایل gps.h.

gps_geofence_transition_callback geofence_transition_callback

تعریف در خط 1351 فایل gps.h.


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h