مرجع ساختار GpsDebugInterface

مرجع ساختار GpsDebugInterface

#include < gps.h >

فیلدهای داده

اندازه_t اندازه
size_t(* get_internal_state )(char *buffer, size_t bufferSize)

توصیف همراه با جزئیات

رابط توسعه یافته برای پشتیبانی DEBUG.

تعریف در خط 871 فایل gps.h.

مستندات میدانی

size_t(* get_internal_state)(char *buffer, size_t bufferSize)

این تابع باید هر اطلاعاتی را که پیاده‌سازی بومی می‌خواهد در یک گزارش اشکال درج کند، برگرداند.

تعریف در خط 879 فایل gps.h.

اندازه_t اندازه

تنظیم روی sizeof(GpsDebugInterface)

تعریف در خط 873 فایل gps.h.


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h