مرجع ساختار FlpGeofenceCallbacks

مرجع ساختار FlpGeofenceCallbacks

#include < fused_location.h >

فیلدهای داده

اندازه_t اندازه
flp_geofence_transition_callback geofence_transition_callback
flp_geofence_monitor_status_callback geofence_status_callback
flp_geofence_add_callback geofence_add_callback
flp_geofence_remove_callback geofence_remove_callback
flp_geofence_pause_callback geofence_pause_callback
flp_geofence_resume_callback geofence_resume_callback
flp_set_thread_event set_thread_event_cb
flp_capabilities_callback flp_capabilities_cb

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 679 فایل fused_location.h .

مستندات میدانی

flp_capabilities_callback flp_capabilities_cb

تعریف در خط 689 فایل fused_location.h .

flp_geofence_add_callback geofence_add_callback

تعریف در خط 684 فایل fused_location.h .

flp_geofence_pause_callback geofence_pause_callback

تعریف در خط 686 فایل fused_location.h .

flp_geofence_remove_callback geofence_remove_callback

تعریف در خط 685 فایل fused_location.h .

flp_geofence_resume_callback geofence_resume_callback

تعریف در خط 687 فایل fused_location.h .

flp_geofence_monitor_status_callback geofence_status_callback

تعریف در خط 683 فایل fused_location.h .

flp_geofence_transition_callback geofence_transition_callback

تعریف در خط 682 فایل fused_location.h .

flp_set_thread_event set_thread_event_cb

تعریف در خط 688 فایل fused_location.h .

اندازه_t اندازه

تنظیم روی sizeof (FlpGeofenceCallbacks)

تعریف در خط 681 فایل fused_location.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: