مرجع ساختار FlpDeviceContextInterface

مرجع ساختار FlpDeviceContextInterface

#include < fused_location.h >

فیلدهای داده

اندازه_t اندازه
int(* inject_device_context )(uint32_t enabledMask)

توصیف همراه با جزئیات

رابط توسعه یافته برای پشتیبانی از زمینه دستگاه.

تعریف در خط 507 فایل fused_location.h .

مستندات میدانی

int(* inject_device_context)(uint32_t enabledMask)

داده های اشکال زدایی را به زیرسیستم FLP تزریق می کند. برگرداندن 0 به موفقیت، -1 در خطا.

تعریف در خط 515 فایل fused_location.h .

اندازه_t اندازه

روی sizeof (FlpDeviceContextInterface) تنظیم کنید

تعریف در خط 509 فایل fused_location.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: