مرجع ساختار FlpCallbacks

مرجع ساختار FlpCallbacks

#include < fused_location.h >

فیلدهای داده

اندازه_t اندازه
flp_location_callback location_cb
flp_acquire_wakelock purchase_wakelock_cb
flp_release_wakelock release_wakelock_cb
flp_set_thread_event set_thread_event_cb
flp_capabilities_callback flp_capabilities_cb
flp_status_callback flp_status_cb

توصیف همراه با جزئیات

ساختار برگشت به تماس FLP.

تعریف در خط 245 فایل fused_location.h .

مستندات میدانی

flp_acquire_wakelock gain_wakelock_cb

تعریف در خط 249 فایل fused_location.h .

flp_capabilities_callback flp_capabilities_cb

تعریف در خط 252 فایل fused_location.h .

flp_status_callback flp_status_cb

تعریف در خط 253 فایل fused_location.h .

تعریف در خط 248 فایل fused_location.h .

flp_release_wakelock release_wakelock_cb

تعریف در خط 250 فایل fused_location.h .

flp_set_thread_event set_thread_event_cb

تعریف در خط 251 فایل fused_location.h .

اندازه_t اندازه

تنظیم روی sizeof (FlpCallbacks)

تعریف در خط 247 فایل fused_location.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: