مرجع ساختار FLOW_SPEC

مرجع ساختار FLOW_SPEC

#include < bt_types.h >

فیلدهای داده

UINT8 qos_flags
UINT8 نوع_سرویس
UINT32 نرخ_توکن
UINT32 token_bucket_size
UINT32 پیک_پهنای باند
UINT32 تاخیر
UINT32 delay_variation

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 342 فایل bt_types.h .

مستندات میدانی

UINT32 delay_variation

تعریف در خط 349 فایل bt_types.h .

تأخیر UINT32

تعریف در خط 348 فایل bt_types.h .

UINT32 peak_bandwidth

تعریف در خط 347 فایل bt_types.h .

UINT8 qos_flags

تعریف در خط 343 فایل bt_types.h .

UINT8 service_type

تعریف در خط 344 فایل bt_types.h .

UINT32 token_bucket_size

تعریف در خط 346 فایل bt_types.h .

نرخ_توکن UINT32

تعریف در خط 345 فایل bt_types.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: