مرجع ساختار AGpsStatus_v2

مرجع ساختار AGpsStatus_v2

#include < gps_internal.h >

فیلدهای داده

اندازه_t اندازه
AGpsType نوع
AGpsStatusValue وضعیت
uint32_t ipaddr

توصیف همراه با جزئیات

ساختار قدیمی برای نشان دادن وضعیت AGPS افزوده شده با فیلد آدرس IPv4.

تعریف در خط 69 فایل gps_internal.h .

مستندات میدانی

uint32_t ipaddr

تعریف در خط 77 فایل gps_internal.h .

اندازه_t اندازه

تنظیم روی sizeof(AGpsStatus_v2)

تعریف در خط 71 فایل gps_internal.h .

وضعیت AGpsStatusValue

تعریف در خط 73 فایل gps_internal.h .

نوع AGpsType

تعریف در خط 72 فایل gps_internal.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: