مرجع ساختار AGpsStatus

مرجع ساختار AGpsStatus

#include < gps.h >

فیلدهای داده

اندازه_t اندازه
AGpsType نوع
AGpsStatusValue وضعیت
uint32_t ipaddr
ساخت sockaddr_storage آدرس

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 885 فایل gps.h.

مستندات میدانی

struct sockaddr_storage adr

برای گزارش باید حاوی آدرس IPv4 (AF_INET) یا IPv6 (AF_INET6) باشد. هر مقدار دیگری از adr.ss_family رد خواهد شد.

تعریف در خط 902 فایل gps.h.

uint32_t ipaddr

اگر فیلد "addr" حاوی آدرس IPv4 باشد، باید روی یک آدرس IPv4 معتبر تنظیم شود، یا در غیر این صورت روی INADDR_NONE تنظیم شود.

تعریف در خط 896 فایل gps.h.

اندازه_t اندازه

تنظیم روی sizeof(AGpsStatus)

تعریف در خط 887 فایل gps.h.

وضعیت AGpsStatusValue

تعریف در خط 890 فایل gps.h.

نوع AGpsType

تعریف در خط 889 فایل gps.h.


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h