_bluetooth_sdp_sap_record مرجع ساختار

_bluetooth_sdp_sap_record مرجع ساختار

#include < bt_sdp.h >

فیلدهای داده

bluetooth_sdp_hdr_overlay hdr

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 96 فایل bt_sdp.h .

مستندات میدانی

تعریف در خط 97 فایل bt_sdp.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ bt_sdp.h