__ویژگی__ مرجع ساختار

__ویژگی__ مرجع ساختار

#include < bluetooth.h >

فیلدهای داده

uint8_t آدرس [6]
uint8_t نام [249]
uint8_t پین [16]
uint8_t وضعیت
uint8_t ctrl_state
uint64_t tx_time
uint64_t rx_time
uint64_t idle_time
uint64_t انرژی_استفاده شده
int32_t app_uid
uint64_t tx_bytes
uint64_t rx_bytes
کوتاه اندازه
bt_bdaddr_t bd_addr
بین المللی کانال
بین المللی وضعیت
کوتاه بدون امضا max_tx_packet_size
کوتاه بدون امضا max_rx_packet_size

توصیف همراه با جزئیات

آدرس بلوتوث

نام دستگاه بلوتوث

کد PinKey بلوتوث

رابط استاندارد BT SOCKET را نشان می دهد.

تعریف در خط 55 فایل bluetooth.h .

مستندات میدانی

آدرس uint8_t[6]

تعریف در خط 56 فایل bluetooth.h .

int32_t app_uid

تعریف در خط 113 فایل bluetooth.h .

bt_bdaddr_t bd_addr

تعریف در خط 36 فایل bt_sock.h .

کانال بین المللی

تعریف در خط 37 فایل bt_sock.h .

uint8_t ctrl_state

تعریف در خط 105 فایل bluetooth.h .

uint64_t انرژی_استفاده شده

تعریف در خط 109 فایل bluetooth.h .

uint64_t idle_time

تعریف در خط 108 فایل bluetooth.h .

max_rx_packet_size کوتاه بدون امضا

تعریف در خط 46 فایل bt_sock.h .

max_tx_packet_size کوتاه بدون امضا

تعریف در خط 42 فایل bt_sock.h .

نام uint8_t[249]

تعریف در خط 61 فایل bluetooth.h .

پین uint8_t[16]

تعریف در خط 100 فایل bluetooth.h .

uint64_t rx_bytes

تعریف در خط 115 فایل bluetooth.h .

uint64_t rx_time

تعریف در خط 107 فایل bluetooth.h .

سایز کوتاه

تعریف در خط 35 فایل bt_sock.h .

وضعیت بین المللی

تعریف در خط 38 فایل bt_sock.h .

وضعیت uint8_t

تعریف در خط 104 فایل bluetooth.h .

uint64_t tx_bytes

تعریف در خط 114 فایل bluetooth.h .

uint64_t tx_time

تعریف در خط 106 فایل bluetooth.h .


مستندات این ساختار از فایل های زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ bluetooth.h
  • hardware/libhardware/include/hardware/ bt_sock.h