Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

IModuleController

public interface IModuleController

com.android.tradefed.testtype.suite.module.IModuleController


Giao diện để kiểm soát xem một mô-đun có được thực thi hay không.

Bản tóm tắt

Các lớp lồng nhau

enum IModuleController.RunStrategy

Enum mô tả cách thực thi mô-đun.

Phương pháp công khai

abstract IModuleController.RunStrategy shouldRunModule ( IInvocationContext context)

Phương pháp xác định xem một mô-đun có nên chạy hay không.

Phương pháp công khai

shouldRunModule

public abstract IModuleController.RunStrategy shouldRunModule (IInvocationContext context)

Phương pháp xác định xem một mô-đun có nên chạy hay không.

Thông số
context IInvocationContext : IInvocationContext của mô-đun.

Lợi nhuận
IModuleController.RunStrategy Đúng nếu mô-đun sẽ chạy, nếu không thì sai.

Ném
DeviceNotAvailableException