Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

MainlineTestModuleController

public class MainlineTestModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MainlineTestModuleController


Lớp cơ sở cho bộ điều khiển mô-đun để chạy thử nghiệm dựa trên mô-đun dòng chính được tải trước trên thiết bị đang thử nghiệm.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

protected static final String GO_APEX_PREFIX

Các nhà xây dựng công cộng

MainlineTestModuleController ()

Phương pháp công khai

void enableModuleController (boolean enabled)
IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Phương pháp để quyết định xem mô-đun có nên chạy hay không.

Lĩnh vực

GO_APEX_PREFIX

protected static final String GO_APEX_PREFIX

Các nhà xây dựng công cộng

MainlineTestModuleController

public MainlineTestModuleController ()

Phương pháp công khai

enableModuleController

public void enableModuleController (boolean enabled)

Thông số
enabled boolean

nênRun

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Phương pháp để quyết định xem mô-đun có nên chạy hay không.

Thông số
context IInvocationContext : IInvocationContext của mô-đun

Lợi nhuận
IModuleController.RunStrategy Đúng nếu mô-đun sẽ chạy, nếu không thì sai.