Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

TestFailureModuleController

public class TestFailureModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.TestFailureModuleController


Bộ điều khiển cho mô-đun chỉ muốn điều chỉnh cách hoạt động của nhật ký kiểm tra lỗi được thu thập. Bộ điều khiển này cho phép thu thập hoặc không logcat, ảnh chụp màn hình và báo cáo lỗi về các lỗi.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

TestFailureModuleController ()

Phương pháp công khai

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Phương pháp để quyết định xem mô-đun có nên chạy hay không.

Các nhà xây dựng công cộng

TestFailureModuleController

public TestFailureModuleController ()

Phương pháp công khai

nên chạy

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Phương pháp để quyết định xem mô-đun có nên chạy hay không.

Thông số
context IInvocationContext : IInvocationContext của mô-đun

Lợi nhuận
IModuleController.RunStrategy Đúng nếu mô-đun sẽ chạy, nếu không thì sai.