Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

ArchModuleController

public class ArchModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.ArchModuleController


Bộ điều khiển mô-đun để không chạy thử nghiệm khi nó không khớp với bất kỳ kiến ​​trúc nào đã cho.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

ArchModuleController ()

Phương pháp công khai

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Phương pháp để quyết định xem mô-đun có nên chạy hay không.

Các nhà xây dựng công cộng

ArchModuleController

public ArchModuleController ()

Phương pháp công khai

nên chạy

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Phương pháp để quyết định xem mô-đun có nên chạy hay không.

Thông số
context IInvocationContext : IInvocationContext của mô-đun

Lợi nhuận
IModuleController.RunStrategy Đúng nếu mô-đun sẽ chạy, nếu không thì sai.