Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

ITestInformationReceiver

public interface ITestInformationReceiver

com.android.tradefed.testtype.ITestInformationReceiver


Giao diện nhận TestInformation cho một số lớp. Giao diện này không cần thiết cho IRemoteTest vì họ đã có thể sử dụng IRemoteTest#run(TestInformation, com.android.tradefed.result.ITestInvocationListener) .

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract TestInformation getTestInformation ()
abstract void setTestInformation ( TestInformation testInformation)

Phương pháp công khai

getTestInformation

public abstract TestInformation getTestInformation ()

Lợi nhuận
TestInformation

setTestInformation

public abstract void setTestInformation (TestInformation testInformation)

Thông số
testInformation TestInformation