Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

IInvocationContextReceiver

public interface IInvocationContextReceiver

com.android.tradefed.testtype.IInvocationContextReceiver


Một bài kiểm tra cần tham chiếu đến ngữ cảnh của lời gọi.

Nên được sử dụng khi kiểm tra cần biết chi tiết của lời gọi mà không cần tham chiếu đến IBuildInfo . Hầu hết các bài kiểm tra không nên phụ thuộc vào kiểm thử xây dựng và phải dựa vào các ITargetPreparer để chuẩn bị môi trường kiểm tra.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract void setInvocationContext ( IInvocationContext invocationContext)

Phương pháp công khai

setInvocationContext

public abstract void setInvocationContext (IInvocationContext invocationContext)

Thông số
invocationContext IInvocationContext