ไฟล์InputStreamSource

public class FileInputStreamSource
extends Object implements InputStreamSource

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.FileInputStreamSource


InputStreamSource ที่ใช้ไฟล์อินพุต

ผู้โทรมีหน้าที่รับผิดชอบในการลบไฟล์

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

FileInputStreamSource (File file)
FileInputStreamSource (File file, boolean deleteFileOnCancel)

คตอร์

วิธีการสาธารณะ

void cleanFile ()

วิธีสะดวกในการลบไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับ FileInputStreamSource

void close ()

ทำการล้างข้อมูลที่จำเป็นบนแหล่งที่มาของ InputStream

InputStream createInputStream ()

ส่งคืนโคลนใหม่ของ ERROR(/InputStream) เพื่อให้ผู้โทรสามารถอ่านสตรีมได้ตั้งแต่ต้น

File getFile ()

ส่งคืนไฟล์ต้นแบบ

long size ()

ส่งกลับขนาดเป็นไบต์ของแหล่งข้อมูล

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

ไฟล์InputStreamSource

public FileInputStreamSource (File file)

พารามิเตอร์
file File

ไฟล์InputStreamSource

public FileInputStreamSource (File file, 
                boolean deleteFileOnCancel)

คตอร์

พารามิเตอร์
file File : ERROR(/File) มีข้อมูลที่จะสตรีม

deleteFileOnCancel boolean : หากเป็นจริง ไฟล์ที่เกี่ยวข้องจะถูกลบเมื่อเรียก close()

วิธีการสาธารณะ

cleanFile

public void cleanFile ()

วิธีสะดวกในการลบไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับ FileInputStreamSource ไม่ปลอดภัย.

ปิด

public void close ()

ทำการล้างข้อมูลที่จำเป็นบนแหล่งที่มาของ InputStream การเรียกเมธอดนี้จะทำให้ InputStreamSource นี้ใช้งานไม่ได้

createInputStream

public InputStream createInputStream ()

ส่งคืนโคลนใหม่ของ ERROR(/InputStream) เพื่อให้ผู้โทรสามารถอ่านสตรีมได้ตั้งแต่ต้น การเรียกใช้เมธอดนี้แต่ละครั้ง (จนกว่าจะมีการเรียก cancel() ) จะส่งคืน ERROR(/InputStream) ที่มีพฤติกรรมเหมือนกัน - เนื้อหาเดียวกันจะถูกส่งคืน

การส่งคืน
InputStream ERROR(/InputStream) ที่ผู้เรียกสามารถใช้เพื่ออ่านแหล่งข้อมูลตั้งแต่ต้น อาจส่งคืน null หาก InputStreamSource นี้ใช้งานไม่ได้โดยการเรียกก่อนหน้าเพื่อ cancel() หรือหากไม่สามารถสร้าง InputStream ใหม่ได้ด้วยเหตุผลอื่น

getFile.getFile

public File getFile ()

ส่งคืนไฟล์ต้นแบบ ไม่รับประกันว่าไฟล์จะมีอยู่อีกต่อไปเมื่อปิดสตรีมแล้ว

การส่งคืน
File

ขนาด

public long size ()

ส่งกลับขนาดเป็นไบต์ของแหล่งข้อมูล

การส่งคืน
long