StatsdEventMetricPostProcessor

public class StatsdEventMetricPostProcessor
extends StatsdGenericPostProcessor

java.lang.object
com.android.tradefed.postprocessor.BasePostProcessor
com.android.tradefed.postprocessor.StatsdGenericPostProcessor
com.android.tradefed.postprocessor.StatsdEventMetricPostProcessor


یک پردازشگر پست که معیارهای رویداد در گزارش‌های statsd را با استفاده از قالب‌کننده‌های مشخص‌شده روی پردازنده به جفت‌های کلید-مقدار پردازش می‌کند.

خلاصه

سازندگان عمومی

StatsdEventMetricPostProcessor ()

روش های محافظت شده

parseMetricsFromReportList (StatsLog.ConfigMetricsReportList reportList)

با استفاده از فرمت‌کننده‌های اتم، معیارهای رویداد را از ConfigMetricsReportList تجزیه کنید.

سازندگان عمومی

StatsdEventMetricPostProcessor

public StatsdEventMetricPostProcessor ()

روش های محافظت شده

parseMetricsFromReportList

protected  parseMetricsFromReportList (StatsLog.ConfigMetricsReportList reportList)

با استفاده از فرمت‌کننده‌های اتم، معیارهای رویداد را از ConfigMetricsReportList تجزیه کنید.

معیارهای رویدادی که منجر به کلیدهای تکراری می شود به عنوان مقادیر جدا شده با کاما ذخیره می شوند.

مولفه های
reportList StatsLog.ConfigMetricsReportList

برمی گرداند