IHarnessException

public interface IHarnessException

com.android.tradefed.error.IHarnessException


คำอธิบายของอินเทอร์เฟซข้อยกเว้นสายรัดที่จะดำเนินการโดยข้อยกเว้นสายรัด

สรุป

วิธีการสาธารณะ

abstract ErrorIdentifier getErrorId ()

ส่งกลับ ErrorIdentifier ที่เกี่ยวข้องกับข้อยกเว้น

abstract String getOrigin ()

ส่งกลับที่มาของข้อยกเว้น

วิธีการสาธารณะ

getErrorId

public abstract ErrorIdentifier getErrorId ()

ส่งกลับ ErrorIdentifier ที่เกี่ยวข้องกับข้อยกเว้น เป็นโมฆะได้

คืนสินค้า
ErrorIdentifier

getOrigin

public abstract String getOrigin ()

ส่งกลับที่มาของข้อยกเว้น

คืนสินค้า
String