UsbResetRunConfigRecovery

public class UsbResetRunConfigRecovery
extends RunConfigDeviceRecovery

java.lang.object
com.android.tradefed.device.recovery.RunConfigDeviceRecovery
com.android.tradefed.device.recovery.UsbResetRunConfigRecovery


اجازه دهید فرمانی برای بازنشانی USB دستگاه اجرا شود

خلاصه

سازندگان عمومی

UsbResetRunConfigRecovery ()

روش های عمومی

boolean shouldSkip ( IManagedTestDevice device)

شانس اضافی برای رد شدن از بازیابی در یک دستگاه خاص با انجام بررسی های اضافی.

سازندگان عمومی

UsbResetRunConfigRecovery

public UsbResetRunConfigRecovery ()

روش های عمومی

باید پرش کرد

public boolean shouldSkip (IManagedTestDevice device)

شانس اضافی برای رد شدن از بازیابی در یک دستگاه خاص با انجام بررسی های اضافی.

مولفه های
device IManagedTestDevice : IManagedTestDevice برای بازیابی در نظر گرفته شده است.

برمی گرداند
boolean درست است اگر بازیابی باید نادیده گرفته شود.