LogcatTimingMetricCollector

public class LogcatTimingMetricCollector
extends BaseDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.LogcatTimingMetricCollector


ตัวรวบรวมเมตริกที่รวบรวมข้อมูลเวลา (เช่น เวลาสลับของผู้ใช้) จาก logcat ระหว่างการทดสอบซ้ำหนึ่งครั้งหรือหลายครั้งโดยใช้รูปแบบ regex ที่กำหนดเพื่อแยกวิเคราะห์สัญญาณเริ่มต้นและสิ้นสุดของเหตุการณ์จากบรรทัด logcat

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

LogcatTimingMetricCollector ()

วิธีการสาธารณะ

void onTestEnd ( DeviceMetricData testData, currentTestCaseMetrics) onTestEnd ( DeviceMetricData testData, currentTestCaseMetrics)

โทรกลับเมื่อกรณีทดสอบสิ้นสุดลง

void onTestFail ( DeviceMetricData testData, TestDescription test)

โทรกลับเมื่อกรณีทดสอบล้มเหลว

void onTestRunEnd ( DeviceMetricData testData, currentTestCaseMetrics) onTestRunEnd ( DeviceMetricData testData, currentTestCaseMetrics)

โทรกลับเมื่อสิ้นสุดการทดสอบการทำงาน

void onTestRunStart ( DeviceMetricData testData)

โทรกลับเมื่อเริ่มการทดสอบ

void onTestStart ( DeviceMetricData testData)

โทรกลับเมื่อกรณีทดสอบเริ่มต้นขึ้น

ผู้สร้างสาธารณะ

LogcatTimingMetricCollector

public LogcatTimingMetricCollector ()

วิธีการสาธารณะ

onTestEnd

public void onTestEnd (DeviceMetricData testData, 
         currentTestCaseMetrics)

โทรกลับเมื่อกรณีทดสอบสิ้นสุดลง นี่ควรเป็นเวลาสำหรับการทำความสะอาด

พารามิเตอร์
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData เก็บข้อมูลสำหรับกรณีทดสอบ จะเป็นวัตถุเดียวกับ onTestStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData)

currentTestCaseMetrics : แผนที่ปัจจุบันของตัวชี้วัดที่ส่งไปยัง ERROR(/#testEnded(com.android.tradefed.result.TestDescription,Map))

onTestFail

public void onTestFail (DeviceMetricData testData, 
        TestDescription test)

โทรกลับเมื่อกรณีทดสอบล้มเหลว

พารามิเตอร์
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData เก็บข้อมูลสำหรับกรณีทดสอบ

test TestDescription : TestDescription ของกรณีทดสอบที่กำลังดำเนินการ

onTestRunEnd

public void onTestRunEnd (DeviceMetricData testData, 
         currentTestCaseMetrics)

โทรกลับเมื่อสิ้นสุดการทดสอบการทำงาน นี่ควรเป็นเวลาสำหรับการทำความสะอาด

พารามิเตอร์
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData เก็บข้อมูลสำหรับการรัน จะเป็นวัตถุเดียวกับ onTestRunStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData)

currentTestCaseMetrics : แผนที่ปัจจุบันของตัวชี้วัดที่ส่งไปยัง ERROR(/#testRunEnded(long,Map))

onTestRunStart

public void onTestRunStart (DeviceMetricData testData)

โทรกลับเมื่อเริ่มการทดสอบ

พารามิเตอร์
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData เก็บข้อมูลสำหรับการรัน

ขว้าง
DeviceNotAvailableException

onTestStart

public void onTestStart (DeviceMetricData testData)

โทรกลับเมื่อกรณีทดสอบเริ่มต้นขึ้น

พารามิเตอร์
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData เก็บข้อมูลสำหรับกรณีทดสอบ

ขว้าง
DeviceNotAvailableException