DeviceResetHandler

public class DeviceResetHandler
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.internal.DeviceResetHandler


การจัดการยูทิลิตี้โดยทั่วไปการรีเซ็ตอุปกรณ์ มีไว้เพื่อใช้ภายในกับสายรัดทดสอบเท่านั้น ไม่ควรเรียกสิ่งนี้ในระหว่างการทดสอบ

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

DeviceResetHandler ( IInvocationContext context)

วิธีการสาธารณะ

boolean resetDevice ( ITestDevice device)

รีเซ็ตการโทรของอุปกรณ์ที่กำหนด

ผู้สร้างสาธารณะ

DeviceResetHandler

public DeviceResetHandler (IInvocationContext context)

พารามิเตอร์
context IInvocationContext

วิธีการสาธารณะ

รีเซ็ตอุปกรณ์

public boolean resetDevice (ITestDevice device)

รีเซ็ตการโทรของอุปกรณ์ที่กำหนด

พารามิเตอร์
device ITestDevice : อุปกรณ์ที่จะรีเซ็ต

คืนสินค้า
boolean จริง หากการรีเซ็ตสำเร็จ มิฉะนั้น จะเป็นเท็จ

ขว้าง
DeviceNotAvailableException