RemoteAndroid Virtual Device

public class RemoteAndroidVirtualDevice
extends RemoteAndroidDevice

java.lang.object
com.android.tradefed.device.NativeDevice
com.android.tradefed.device.TestDevice
com.android.tradefed.device.RemoteAndroidDevice
com.android.tradefed.device.cloud.RemoteAndroidVirtualDevice


رفتار RemoteAndroidDevice برای یک دستگاه Android با پشته کامل که در موتور محاسباتی Google (Gce) اجرا می شود، گسترش می دهد. فرض کنید سریال دستگاه با فرمت باشد : در adb

خلاصه

سازندگان عمومی

RemoteAndroidVirtualDevice (IDevice device, IDeviceStateMonitor stateMonitor, IDeviceMonitor allocationMonitor)

یک RemoteAndroidVirtualDevice ایجاد می کند.

روش های عمومی

GceAvdInfo getAvdInfo ()

این روش منسوخ شده است. باید مستقیماً از اتصال API استفاده کند

DeviceDescriptor getDeviceDescriptor (boolean shortDescriptor)

یک DeviceDescriptor را از اطلاعات دستگاه برگردانید تا اطلاعات مربوط به آن را بدون عبور از شی دستگاه واقعی دریافت کنید.

getTombstones ()

ساقه ماهی یک ویژگی خاص دارد که سنگ قبرها را به میزبان راه دور می‌آورد و ما می‌توانیم آنها را مستقیماً دریافت کنیم.

CommandResult powerwash ()

تلاش برای پاورواش یک نمونه GCE

CommandResult powerwashGce (String user, Integer offset)

این روش منسوخ شده است. به نفع اتصال یکی حذف شد

boolean powerwashGce ()

سازندگان عمومی

RemoteAndroid Virtual Device

public RemoteAndroidVirtualDevice (IDevice device, 
        IDeviceStateMonitor stateMonitor, 
        IDeviceMonitor allocationMonitor)

یک RemoteAndroidVirtualDevice ایجاد می کند.

مولفه های
device IDevice : IDevice مرتبط

stateMonitor IDeviceStateMonitor : مکانیسم IDeviceStateMonitor برای استفاده

allocationMonitor IDeviceMonitor : IDeviceMonitor برای اطلاع از تغییرات وضعیت تخصیص.

روش های عمومی

getAvdInfo

public GceAvdInfo getAvdInfo ()

این روش منسوخ شده است.
باید مستقیماً از اتصال API استفاده کند

GceAvdInfo را از VM راه دور ایجاد شده برمی گرداند. در صورتی که نمایش موفقیت آمیز نبود، باطل می شود.

برمی گرداند
GceAvdInfo

getDeviceDescriptor

public DeviceDescriptor getDeviceDescriptor (boolean shortDescriptor)

یک DeviceDescriptor را از اطلاعات دستگاه برگردانید تا اطلاعات مربوط به آن را بدون عبور از شی دستگاه واقعی دریافت کنید.

مولفه های
shortDescriptor boolean : اینکه آیا توصیفگر را به حداقل اطلاعات محدود کند یا نه

برمی گرداند
DeviceDescriptor

گرفتن سنگ قبر

public getTombstones ()

ساقه ماهی یک ویژگی خاص دارد که سنگ قبرها را به میزبان راه دور می‌آورد و ما می‌توانیم آنها را مستقیماً دریافت کنیم.

برمی گرداند
لیستی از فایل های سنگ قبر، در صورت عدم وجود سنگ قبر خالی.

پرتاب می کند
DeviceNotAvailableException

پاورواش

public CommandResult powerwash ()

تلاش برای پاورواش یک نمونه GCE

برمی گرداند
CommandResult CommandResult تلاش‌های powerwash را برمی‌گرداند

پرتاب می کند
com.android.tradefed.targetprep.TargetSetupError
TargetSetupError

powerwashGce

public CommandResult powerwashGce (String user, 
        Integer offset)

این روش منسوخ شده است.
به نفع اتصال یکی حذف شد

مولفه های
user String

offset Integer

برمی گرداند
CommandResult

پرتاب می کند
TargetSetupError

powerwashGce

public boolean powerwashGce ()

برمی گرداند
boolean

پرتاب می کند
TargetSetupError