ICredentialFactory

public interface ICredentialFactory

com.android.tradefed.auth.ICredentialFactory


یک رابط برای کارخانه اعتبارنامه به ایجاد از OAuth2 Credential . همچنین اطلاعاتی در مورد اعتبارنامه ارائه دهید.

خلاصه

روشهای عمومی

abstract Credential createCredential ( scopes) createCredential ( scopes)

ایجاد یک Credential برای حوزه داده شده است.

abstract getInfo ()

اطلاعاتی در مورد متا داده های کارخانه معتبر ، به عنوان مثال مسیر فایل کلیدی ، ایمیل و غیره دریافت کنید.

روشهای عمومی

createCredential

public abstract Credential createCredential ( scopes)

ایجاد یک Credential برای حوزه داده شده است.

مولفه های
scopes : لیستی از محدوده های API.

برمی گردد
Credential از OAuth2 Credential

گرفتن اطلاعات

public abstract  getInfo ()

اطلاعاتی در مورد متا داده های کارخانه معتبر ، به عنوان مثال مسیر فایل کلیدی ، ایمیل و غیره دریافت کنید.

برمی گردد
ERROR(/Map) با کلید اطلاعات را به ارزش.