Tham chiếu cấu trúc Thermal_module

Tham chiếu cấu trúc Thermal_module

#include < thermal.h >

Trường dữ liệu

cấu trúc hw_module_t chung
kích thước_t(* getTemperatures )(struct Thermal_module *mô-đun, danh sách nhiệt độ_t *, kích thước size_t)
kích thước_t(* getCpuUsages )(struct Thermal_module *module, cpu_usage_t *list)
kích thước_t(* getCoolingDevices )(struct Thermal_module *mô-đun, danh sách làm mát_device_t *, kích thước size_t)

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 134 của file Thermal.h .

Tài liệu hiện trường

cấu trúc hw_module_t chung

Định nghĩa tại dòng 135 của file Thermal.h .

ssize_t(* getCoolingDevices)(struct Thermal_module *module, Cooling_device_t *list, size_t size)

Định nghĩa tại dòng 201 của file Thermal.h .

ssize_t(* getCpuUsages)(struct Thermal_module *module, cpu_usage_t *list)

Định nghĩa tại dòng 177 của file Thermal.h .

ssize_t(* getTemperatures)(struct Thermal_module *mô-đun, danh sách nhiệt độ_t *, kích thước size_t)

Định nghĩa tại dòng 159 của file Thermal.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ thermal.h