boot_control_module مرجع ساختار

boot_control_module مرجع ساختار

#include < boot_control.h >

فیلدهای داده

struct hw_module_t مشترک
خالی(* init )(struct boot_control_module *module)
بدون امضا(* getNumberSlots )(struct boot_control_module *module)
بدون امضا(* getCurrentSlot )(struct boot_control_module *module)
int(* markBootSuccessful )(struct boot_control_module *module)
int(* setActiveBootSlot )(struct boot_control_module *module, unsign slot)
int(* setSlotAsUnbootable )(struct boot_control_module *module, unsign slot)
int(* isSlotBootable )(struct boot_control_module *module، اسلات بدون علامت)
کاراکتر const *(* getSuffix )(struct boot_control_module *module, unsign slot)
int(* isSlotMarkedSuccessful )(struct boot_control_module *module، اسلات بدون علامت)
خالی * رزرو شده [31]

توصیف همراه با جزئیات

هر ماژول سخت افزاری باید ساختار داده ای به نام HAL_MODULE_INFO_SYM داشته باشد و فیلدهای این ساختار داده باید با hw_module_t و سپس اطلاعات خاص ماژول شروع شود.

تعریف در خط 50 فایل boot_control.h .

مستندات میدانی

struct hw_module_t مشترک

تعریف در خط 51 فایل boot_control.h .

بدون امضا (* getCurrentSlot) (struct boot_control_module *module)

تعریف در خط 76 فایل boot_control.h .

بدون علامت (* getNumberSlots) (struct boot_control_module *module)

تعریف در خط 64 فایل boot_control.h .

const char*(* getSuffix)(struct boot_control_module *module, unsign slot)

تعریف در خط 118 فایل boot_control.h .

void(* init)(struct boot_control_module *module)

تعریف در خط 57 فایل boot_control.h .

int(* isSlotBootable)(struct boot_control_module *module, unsign slot)

تعریف در خط 110 فایل boot_control.h .

int(* isSlotMarkedSuccessful)(struct boot_control_module *module, unsign slot)

تعریف در خط 126 فایل boot_control.h .

int(* markBootSuccessful)(struct boot_control_module *module)

تعریف در خط 84 فایل boot_control.h .

void* رزرو شده[31]

تعریف در خط 128 فایل boot_control.h .

int(* setActiveBootSlot)(struct boot_control_module *module, unsign slot)

تعریف در خط 93 فایل boot_control.h .

int(* setSlotAsUnbootable)(struct boot_control_module *module, unsign slot)

تعریف در خط 101 فایل boot_control.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: