activity_recognition_module مرجع ساختار

activity_recognition_module مرجع ساختار

#include < activity_recognition.h >

فیلدهای داده

hw_module_t مشترک
int(* get_supported_activities_list )(structural activity_recognition_module *module, char const *const **activity_list)

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 123 فایل activity_recognition.h .

مستندات میدانی

hw_module_t رایج است

روش های متداول ماژول تشخیص فعالیت این باید اولین عضو Activity_recognition_module باشد زیرا کاربران این ساختار در زمینه هایی که مشخص است hw_module_t به یک activity_recognition_module ارجاع می دهد، نشانگر hw_module_t را به نشانگر activity_recognition_module ارسال می کند.

تعریف در خط 130 فایل activity_recognition.h .

int(* get_supported_activities_list)(structural activity_recognition_module *module, char const *const **activity_list)

تعریف در خط 139 فایل activity_recognition.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: