Tham chiếu cấu trúc giao diện AGpsRil

Tham chiếu cấu trúc giao diện AGpsRil

#include < gps.h >

Trường dữ liệu

kích thước_t kích cỡ
khoảng trống(* init )( AGpsRilCallbacks *callbacks)
khoảng trống(* set_ref_location )(const AGpsRefLocation *agps_reflocation, size_t sz_struct)
khoảng trống(* set_set_id )( loại AGpsSetIDType , const char *setid)
khoảng trống(* ni_message )(uint8_t *msg, size_t len)
khoảng trống(* update_network_state )(int được kết nối, kiểu int, chuyển vùng int, const char *extra_info)
khoảng trống(* update_network_availability )(int khả dụng, const char *apn)

miêu tả cụ thể

Giao diện mở rộng để hỗ trợ AGPS_RIL.

Định nghĩa tại dòng 1145 của file gps.h.

Tài liệu hiện trường

void(* init)( AGpsRilCallbacks *callbacks)

Mở giao diện AGPS và cung cấp các quy trình gọi lại để triển khai giao diện này.

Định nghĩa tại dòng 1152 của file gps.h.

void(* ni_message)(uint8_t *msg, size_t len)

Gửi tin nhắn do mạng bắt đầu.

Định nghĩa tại dòng 1166 của file gps.h.

void(* set_ref_location)(const AGpsRefLocation *agps_reflocation, size_t sz_struct)

Đặt vị trí tham chiếu.

Định nghĩa tại dòng 1157 của file gps.h.

void(* set_set_id)( loại AGpsSetIDType , const char *setid)

Đặt ID đã đặt.

Định nghĩa tại dòng 1161 của file gps.h.

kích thước_t kích thước

được đặt thành sizeof(AGpsRilInterface)

Định nghĩa tại dòng 1147 của file gps.h.

void(* update_network_availability)(int khả dụng, const char *apn)

Thông báo cho GPS về các thay đổi trạng thái mạng. Các tham số này khớp với các giá trị trong lớp android.net.NetworkInfo.

Định nghĩa tại dòng 1178 của file gps.h.

void(* update_network_state)(int được kết nối, kiểu int, int chuyển vùng, const char *extra_info)

Thông báo cho GPS về các thay đổi trạng thái mạng. Các tham số này khớp với các giá trị trong lớp android.net.NetworkInfo.

Định nghĩa tại dòng 1172 của file gps.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ gps.h