Flash עם כלי הפלאש של Android

Android Flash Tool הוא כלי מבוסס-אינטרנט שמאפשר ליצור במכשיר Flash גרסאות build מוכנות מראש של Android לצורכי פיתוח ובדיקה.

הכלי Android Flash Tool תומך במכשירים הבאים:

עמידה בדרישות

כדי להפעיל את כלי ה-Flash של Android, עליך לעמוד בדרישות הבאות:

הפעלת חיבור ה-USB

לפני שמפעילים את Android במכשיר, צריך להפעיל את חיבור ה-USB:

 1. הפעלת ביטול נעילה של OEM (יצרן ציוד מקורי) וניפוי באגים ב-USB באפשרויות למפתחים:

  1. באפליקציית ההגדרות, מקישים על מידע על הטלפון.
  2. מקישים שבע פעמים על מספר Build.
  3. כשמוצגת ההודעה עכשיו הוגדרת כמפתח/ת!, מקישים על <-.
  4. מקישים על מערכת ואז על אפשרויות למפתחים.
  5. מפעילים את האפשרות ביטול נעילה של OEM (יצרן ציוד מקורי) וניפוי באגים ב-USB. אם לא ניתן לבטל את נעילת ה-OEM, צריך להתחבר לאינטרנט כדי שהמכשיר יוכל לעשות צ'ק-אין. אם זה עדיין לא עובד, אפשר לאלץ צ'ק-אין: באפליקציית החייגן, מזינים *#*#CHECKIN#*#* (*#*#2432546#*#*) (לא נדרש כרטיס SIM). לאחר הזנת המספר (אין צורך ללחוץ על השיחה), הטקסט נעלם ומופיעה הודעה על הצלחה.

  אם ביטול הנעילה של OEM (יצרן הציוד המקורי) עדיין לא זמין, יכול להיות שה-SIM של המכשיר ננעל על ידי הספק ולא ניתן לבטל את הנעילה של תוכנת האתחול.

 2. מחברים את המכשיר ליציאת USB בתחנת העבודה.

הבהוב המכשיר

 1. אם המכשיר Android Debug Bridge (adb) פועל, יש לעצור את שירות adb לפני שממשיכים כדי שהוא לא יפריע לתהליך ההבהוב. כדי להפסיק את adb, מריצים את:

  adb kill-server
  
 2. פותחים את Flash.android.com בדפדפן בתחנת העבודה של הפיתוח. יופיע דף הפתיחה.

 3. לוחצים על Allow ADB access כדי לאפשר לכלי לתקשר עם מכשיר הבדיקה באמצעות adb.

 4. לוחצים על הוספת מכשיר חדש.

 5. בוחרים את המכשיר מהרשימה ולוחצים על התחברות. יכול להיות שהרשימה הזו לא מכילה את השם המלא של המכשיר.

 6. במסך המכשיר, בוחרים באפשרות תמיד לאפשר מהמחשב הזה ולוחצים על OK כדי לאשר את החיבור לניפוי באגים ב-USB.

 7. בוחרים את המכשיר המחובר בדפדפן.

 8. מחפשים את ה-build ובוחרים אותו מהרשימה. אתם גם יכולים לבחור אפשרויות, כמו מחיקת המכשיר או הבהוב מאולץ של כל המחיצות.

 9. כדי להתחיל להבהב, לוחצים על התקנה. המכשיר יופעל מחדש וייכנס למצב אתחול מהיר (Fastboot mode).

 10. לאחר הופעת הפלאש הושלם, מנתקים את המכשיר מכבל ה-USB.

פתרון שגיאות בהעברת USB

לפעמים מכשירי Android מתקשים לתקשר באמצעות יציאות או רכזות USB מסוימות בגלל תפוקה גבוהה של נתונים. כדי לפתור שגיאות בהעברה:

 • אין להשתמש במפצלי USB. כולל חיבורים דרך צגים.
 • אם ניתן, אל תשתמשו בכבלים או במתאמים מאריכים ל-USB.
 • מנסים יציאת USB אחרת. בדרך כלל היציאות האחוריות אמינות יותר מאשר היציאות הקדמיות.
 • אם משתמשים ביציאת USB C, כדאי לנסות להשתמש ביציאת USB A.

החזרת Pixel לגרסת build ציבורית

אם רוצים להחזיר מכשיר Pixel לגרסת build ציבורית, צריך להשתמש באפשרות 'חזרה לציבור' של כלי ה-Flash של Android.