ตัวควบคุมโมดูลรถยนต์

public class CarModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.CarModuleController


คอนโทรลเลอร์นี้ป้องกันการดำเนินการกรณีทดสอบบนอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ยานยนต์

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

CarModuleController ()

วิธีการสาธารณะ

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

วิธีการตัดสินใจว่าโมดูลควรทำงานหรือไม่

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

ตัวควบคุมโมดูลรถยนต์

public CarModuleController ()

วิธีการสาธารณะ

ควรเรียกใช้

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

วิธีการตัดสินใจว่าโมดูลควรทำงานหรือไม่

พารามิเตอร์
context IInvocationContext : IInvocationContext ของโมดูล

การส่งคืน
IModuleController.RunStrategy เป็นจริงหากโมดูลควรรัน มิฉะนั้นจะเป็นเท็จ