ValidateSuiteConfigHelper

public class ValidateSuiteConfigHelper
extends Object

java.lang.object
com.android.tradefed.testtype.suite.ValidateSuiteConfigHelper


این کلاس به تأیید اینکه IConfiguration بارگذاری شده برای مجموعه، شرایط مورد انتظار را برآورده می کند کمک می کند: - بدون ارائه دهندگان ساخت - بدون گزارشگر نتیجه

خلاصه

روش های عمومی

static void validateConfig ( IConfiguration config)

بررسی کنید که پیکربندی به درستی برای اجرا در یک مجموعه ساخته شده باشد.

روش های عمومی

validateConfig

public static void validateConfig (IConfiguration config)

بررسی کنید که پیکربندی به درستی برای اجرا در یک مجموعه ساخته شده باشد.

مولفه های
config IConfiguration : یک IConfiguration که باید بررسی شود که آیا برای مجموعه معتبر است.