TfSuiteRunner

public class TfSuiteRunner
extends ITestSuite

java.lang.object
com.android.tradefed.testtype.suite.ITestSuite
com.android.tradefed.testtype.suite.TfSuiteRunner


پیاده سازی ITestSuite که تست ها را از پوشه TF jars res/config/suite/ بارگیری می کند.

خلاصه

سازندگان عمومی

TfSuiteRunner ()

روش های عمومی

loadTests ()

روش انتزاعی برای بارگذاری پیکربندی تست هایی که اجرا می شود.

سازندگان عمومی

TfSuiteRunner

public TfSuiteRunner ()

روش های عمومی

loadTests

public  loadTests ()

روش انتزاعی برای بارگذاری پیکربندی تست هایی که اجرا می شود. هر آزمون با یک IConfiguration و یک نام منحصر به فرد تعریف می شود که تحت آن نتایج را گزارش می دهد.

برمی گرداند

،

TfSuiteRunner

public class TfSuiteRunner
extends ITestSuite

java.lang.object
com.android.tradefed.testtype.suite.ITestSuite
com.android.tradefed.testtype.suite.TfSuiteRunner


پیاده سازی ITestSuite که تست ها را از پوشه TF jars res/config/suite/ بارگیری می کند.

خلاصه

سازندگان عمومی

TfSuiteRunner ()

روش های عمومی

loadTests ()

روش انتزاعی برای بارگذاری پیکربندی تست هایی که اجرا می شود.

سازندگان عمومی

TfSuiteRunner

public TfSuiteRunner ()

روش های عمومی

loadTests

public  loadTests ()

روش انتزاعی برای بارگذاری پیکربندی تست هایی که اجرا می شود. هر آزمون با یک IConfiguration و یک نام منحصر به فرد تعریف می شود که تحت آن نتایج را گزارش می دهد.

برمی گرداند