MoblyYamlResultUserDataHandler

public class MoblyYamlResultUserDataHandler
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultUserDataHandler


Gestore dell'elemento "Dati utente" del risultato Mobly yaml.

Riepilogo

Classi nidificate

class MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData

Costruttori pubblici

MoblyYamlResultUserDataHandler ()

Metodi pubblici

MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData handle ( docMap) handle ( docMap)

Estrae i campi dati dal risultato mobly yaml.

Costruttori pubblici

MoblyYamlResultUserDataHandler

public MoblyYamlResultUserDataHandler ()

Metodi pubblici

maniglia

public MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData handle ( docMap)

Estrae i campi dati dal risultato mobly yaml.

Parametri
docMap

ritorna
MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData