MoblyYamlResultSummaryHandler

public class MoblyYamlResultSummaryHandler
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultSummaryHandler


Gestore dell'elemento 'Riepilogo' del risultato Mobly yaml.

Riepilogo

Classi nidificate

class MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary

Costruttori pubblici

MoblyYamlResultSummaryHandler ()

Metodi pubblici

MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary handle ( docMap) handle ( docMap)

Estrae i campi dati dal risultato mobly yaml.

Costruttori pubblici

MoblyYamlResultSummaryHandler

public MoblyYamlResultSummaryHandler ()

Metodi pubblici

maniglia

public MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary handle ( docMap)

Estrae i campi dati dal risultato mobly yaml.

Parametri
docMap

ritorna
MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary