Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

IRuntimeHintProvider

public interface IRuntimeHintProvider

com.android.tradefed.testtype.IRuntimeHintProvider


Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract long getRuntimeHint ()

Trả về thời gian chạy dự kiến ​​của bài kiểm tra tính bằng mili giây.

Phương pháp công khai

getRuntimeH Gợi ý

public abstract long getRuntimeHint ()

Trả về thời gian chạy dự kiến ​​của bài kiểm tra tính bằng mili giây. Thời gian được sử dụng để tải thực thi phân đoạn số dư

Lợi nhuận
long