UsbResetRunConfigRecovery

public class UsbResetRunConfigRecovery
extends RunConfigDeviceRecovery

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.recovery.RunConfigDeviceRecovery
com.android.tradefed.device.recovery.UsbResetRunConfigRecovery


อนุญาตให้ทริกเกอร์คำสั่งเพื่อรีเซ็ต USB ของอุปกรณ์

สรุป

ช่างก่อสร้างสาธารณะ

UsbResetRunConfigRecovery ()

วิธีการสาธารณะ

boolean shouldSkip (IManagedTestDevice device)

โอกาสพิเศษในการข้ามการกู้คืนบนอุปกรณ์ที่กำหนดโดยทำการตรวจสอบเพิ่มเติม

ช่างก่อสร้างสาธารณะ

UsbResetRunConfigRecovery

public UsbResetRunConfigRecovery ()

วิธีการสาธารณะ

ควรข้าม

public boolean shouldSkip (IManagedTestDevice device)

โอกาสพิเศษในการข้ามการกู้คืนบนอุปกรณ์ที่กำหนดโดยทำการตรวจสอบเพิ่มเติม

พารามิเตอร์
device IManagedTestDevice : IManagedTestDevice พิจารณาเพื่อการกู้คืน

ผลตอบแทน
boolean เป็นจริงหากควรข้ามการกู้คืน