อุปกรณ์FoldableState

public class DeviceFoldableState
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.DeviceFoldableState


การแสดงสถานะอุปกรณ์ที่พับได้ตามที่ส่งคืนโดย "cmd device_state print-states"

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

DeviceFoldableState (long identifier, String name)

วิธีการสาธารณะ

int compareTo ( DeviceFoldableState o)
boolean equals (Object obj)
long getIdentifier ()
int hashCode ()
String toString ()

ผู้สร้างสาธารณะ

อุปกรณ์FoldableState

public DeviceFoldableState (long identifier, 
                String name)

พารามิเตอร์
identifier long

name String

วิธีการสาธารณะ

เปรียบเทียบกับ

public int compareTo (DeviceFoldableState o)

พารามิเตอร์
o DeviceFoldableState

ส่งคืน
int

เท่ากับ

public boolean equals (Object obj)

พารามิเตอร์
obj Object

ส่งคืน
boolean

รับตัวระบุ

public long getIdentifier ()

ส่งคืน
long

รหัสแฮช

public int hashCode ()

ส่งคืน
int

toString

public String toString ()

ส่งคืน
String